Horari d’atenció

DEPARTAMENT D’ALUMNAT

Departament encarregat dels processos administratius de preinscripció, matrícula, certificats, títols, beques, etc.

Horari d'atenció al públic - Setembre a juny:

 • Tardes de dilluns a dijous de 17:30 a 19:30

Horari d'atenció al públic - Estiu (juliol)

 • De dilluns a divendres de 10:30 a 12:30

Nota: Es prioritzarà l’atenció presencial , per sobre de la telefònica o per correu, en èpoques d’alta activitat acadèmico-admistrativa: matrícula, certificats, etc.

Adreça: Av. Mare de Déu de Montserrat, 78, edifici de la dreta, planta baixa.

Telèfon: 93 554 2005

Adreça electrònica: eoiguinardo@xtec.cat


Matrícula


Nous alumnes

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

Cliqueu AQUÍ per obtenir una informació clara i detallada per la preinscripció i matrícula de les persones que us vulgueu matricular per primera vegada a la nostra Escola Oficial d’Idiomes pel curs 2019-2020.

NORMES I PROCEDIMENT ABREUJAT

 1. Hi ha una preinscripció obligatòria per a nous alumnes (el candidat o candidata es pot preinscriure de 1r o d’un nivell superior).
 2. Per accedir a un curs superior a 1r cal:
  • preinscriure’s a test de nivell (el nombre de places per fer el test de nivell és limitat i s’hi accedeix per un sorteig previ).
  • o preinscriure’s a un nivell determinat perquè
   • es té un curs o certificat d’una EOI aprovat
   • es té una equivalència reconeguda a la taula que es publica abans de la matrícula. AQUÍ
   • es té el títol de batxillerat (només per a la llengua que s’hagi cursat com a 1a llengua estrangera), que habilita per accedir a 3r curs.
 3. L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’adjudicació de places.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

TAXES (segons Ordre ENS/100/2015, consultable a https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8054-idiomes?moda=1)

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. És necessària per a totes les escoles i alumnes.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre (ordinadors a classe, projectors, pissarres, fotocòpies, etc.).

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció pot ser a:

 • Primer : Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell : Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • 2n, 3r, 4t, 5è o C1 : NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula presencial ha de portar una fotocòpia del certificat.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica del 2 al 5 de setembre de 2019 , ambdós inclosos. PREINSCRIPCIÓ AQUÍ
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia 5 de setembre de 2019 de 10:00 a 14:00h. L’alumnat de C1 no té aquesta opció.

PROVES DE NIVELL

Taula d’exempcions i descripció de la prova de nivell del curs 19-20

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic
 2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova (provisionalment del 9 al 13 de setembre)
 3. El dia 6 de setembre 2019 tindrà lloc el sorteig d’obtenció de plaça per fer el test de nivell. Es fa sorteig en el cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places
 4. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció
 5. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral
 6. Un cop fet el test, el 16 de setembre , es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell i si ha obtingut plaça i haureu d‘escollir horari (des de les 10.00 h del 16 de setembre fins a les 13.00 h del 18 de setembre) .

MATRÍCULA

La matrícula serà online. Estigueu atents als anuncis de l’aplicatiu de preinscripció i matrícula.

 • El resultat del test de nivell ( 16 de setembre : accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne )
 • El resultat del sorteig de places ( 18 de setembre : accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne )

La matrícula és online seguint l’ordre segons el núm. de sorteig realitzat. El període de matriculació per l’alumnat nou serà del 18 al 20 de setembre. La documentació per poder realitzar la matrícula és la següent:

 • DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia
 • Imprès de matrícula.
 • Resguard de preinscripció
 • Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa =>33% en vigència, original i fotocòpia (si escau)
 • Documentació acreditativa del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a 2n, 3r, 4t o 5è (si escau)

Antics alumnes

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior (en aquest cas, el curs 2018-2019).

Per formalitzar la vostra matrícula com a antic alumne durant el mes de juliol (clickeu per veure el calendari), entreu en el link de més avall i procediu a fer els pagaments necessaris (dos rebuts).

Link de matrícula d’antics alumnes: aquí.

(Un cop a dins, aneu a la pestanya “gestió” –> matrículació online)

Usuari: data de naixement 00-00-0000 (amb un guió mig i sense espais). Exemple: 23-01-1987

Contrasenya: DNI sense punts i sense lletra. Exemple: 20888999

(Si tens un NIE en comptes de DNI, has de posar la lletra del principi i no la del final). Exemple: X1234567

TAXES

Consultar taxes oficials al web del Departament d’Ensenyament, https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8054-idiomes?moda=1


Places Vacants: alemany i francès

Un cop acabat el procés de matriculació de candidats admesos o en llista d’espera, queden vacants en alguns dels cursos ordinaris.

Si vols estudiar alemany o francès, truca i informa't: 935542005.


Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

 • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
 • Nivell intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
 • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Podeu trobar tota la informació necessària a la XTEC


Expedició de títols

NIVELLS BÀSIC I INTERMEDI B1

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell bàsic.

L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.

Procediment:

 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir d’octubre a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

NIVELLS INTERMEDI B2 I C1

 • L’alumnat oficial de 5è o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B2 podran passar a recollir el certificat al novembre.
 • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent i el podrà passar a recollir al novembre.

Procediment:

Els Certificats dels nivells intermedi B2 i C1 els expedeix el Departament d’Ensenyament prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

 • Omplir la sol·licitud del títol corresponent presencialment a l’EOI i lliurar-la al centre.
  • Els aprovats al mes de juny a partir del mes de novembre.
  • Els aprovats al mes de febrer a partir del mes d’abril.
 • Abonament de les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola.
  • Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
  • O al portal de pagament de “La Caixa”
 • Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.

En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu electrònic als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)

Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes.

TIPUS DE TAXES

(Certificats de nivell intermedi i C1 – 2019/2020)

 • Ordinària: 74,95 €
 • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,47 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts

Beques

Podeu trobar tota la informació sobre beques, ajuts i subvencions aquí.

Important: els alumnes que vulguin beneficiar-se de beques hauran d’indicar-ho en el moment de matricular-se del curs regular al mes de setembre i presentar els impresos de sol·licitud de beca.


Instàncies i sol·licituds

Per sol·licitar tràmits administratius, adreçeu-vos al Departament d’Alumnat, en horari d’atenció al públic.

Ompliu les sol·licituds i lliureu-les a secretaria, tot aportant la documentació requerida per cada gestió.


Calendaris dels Tests de Nivell

 • Pendent de publicació