Horari d’atenció

DEPARTAMENT D’ALUMNAT

Departament encarregat dels processos administratius de preinscripció, matrícula, certificats, títols, beques, etc.

Horari d'atenció al públic d'octubre a maig:
 • De dilluns a dijous de 16 a 20h. (Per a la gestió de Certificats de B2 i C1 fins a les 18h)
 • Divendres de 10 a 13h.

Nota: Es prioritzarà l’atenció presencial , per sobre de la telefònica o per correu, en èpoques d’alta activitat acadèmico-admistrativa: matrícula, certificats, etc.

Adreça: Av. Mare de Déu de Montserrat, 78, edifici de la dreta, planta baixa.

Telèfon: 93 554 2005

Adreça electrònica: eoiguinardo@xtec.cat

Matrícula

Cliqueu AQUÍ per obtenir una informació clara i detallada per la preinscripció i matrícula de les persones que us vulgueu matricular per primera vegada a la nostra Escola Oficial d’Idiomes pel curs 2018-2019.

Si voleu descarregar-vos el full de matrícula per grups ordinaris (no PIA) , per emplenar vosaltres mateixos, cliqueu AQUÍ.

S’ha de fer preinscripció online abans de poder fer la matrícula (també online). El calendari de preinscripció està fixat pel Departament d’Ensenyament i té lloc aquest any del 3 al 6 de setembre.

TAXES (segons Ordre ENS/100/2015)

 • Matrícula oficial: 275 € taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (1a vegada): 357,50 € taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (2a vegada): 495 € taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)

Alumnat lliure

 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi: 72,45 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat: 89,25 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell C1: 100 euros.

Bonificacions i exempcions (prèvia acreditació documental)

 • Bonificació del 50 % de l’import:
  • per als membres de família nombrosa de categoria general
  • per als membres de famílies monoparentals de categoria general i especial
 • Exempció del 100% de l’import:
  • per als membres de família nombrosa de categoria especial
  • per a les víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%
  • persones subjectes a mesures privatives de llibertat
  • membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
  • becaris per estudis d’idiomes en el curs actual
  • becaris per estudis d’idiomes en el curs immediatament anterior (no acumulable en el mateix curs acadèmic amb l’exempció anterior
  • alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula)
  • persones víctimes de violència de gènere
  • persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat.

També queden exclosos del pagament de les taxes acadèmiques els alumnes inclosos en el pla de reserves de places per a professorat.


(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. És necessària per a totes les escoles i alumnes.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre (ordinadors a classe, projectors, pissarres, fotocòpies, etc.).

Antics alumnes

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior (en aquest cas, el curs 2017-2018).

Normes i procediment abreujat

 1. Hi ha una preinscripció obligatòria per a nous alumnes (el candidat o candidata es pot preinscriure de 1r o d’un nivell superior).
 2. Per accedir a un curs superior a 1r cal:
  • preinscriure’s a test de nivell (el nombre de places per fer el test de nivell és limitat i s’hi accedeix per un sorteig previ).
  • o preinscriure’s a un nivell determinat perquè
   • es té un curs o certificat d’una EOI aprovat
   • es té una equivalència reconeguda a la taula que es publica abans de la matrícula. Veure enllaç aquí (pàgina 4).
   • es té el títol de batxillerat (només per a la llengua que s’hagi cursat com a 1a llengua estrangera), que habilita per accedir a 3r curs.
 3. L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’adjudicació de places.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Taxes

Consultar taxes oficials al web del Departament d’Ensenyament.

Per formalitzar la vostra matrícula com a antic alumne durant el mes de juliol, entreu en el link de més avall i procediu a fer els pagaments necessaris (dos rebuts).

Link de matrícula d’antics alumnes: aquí.

(Un cop a dins, aneu a la pestanya “gestió” –> matrículació online)

Usuari: data de naixement 00-00-0000 (amb un guió mig i sense espais). Exemple: 23-01-1987

Contrasenya: DNI sense punts i sense lletra. Exemple: 20888999

(Si tens un NIE en comptes de DNI, has de posar la lletra del principi i no la del final). Exemple: X1234567

Nous alumnes

Cliqueu AQUÍ per obtenir una informació clara i detallada per la preinscripció i matrícula de les persones que us vulgueu matricular per primera vegada a la nostra Escola Oficial d’Idiomes pel curs 2018-2019.

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a qualsevol EOI. Es fa telemàticament a través del web http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies indicats. La preinscripció tindrà lloc del 3 al 6 de setembre, de manera telemàtica.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer : Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell : Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • 2n, 3r, 4t, 5è o C1 : NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula presencial ha de portar una fotocòpia del certificat.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica del 3 al 6 de setembre de 2018 , ambdós inclosos.
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia 6 de setembre de 2018 de 10:00 a 14:00h. L’alumnat de C1 no té aquesta opció.

Proves de nivell

Taula d’exempcions i descripció de la prova de nivell del curs 18-19

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic
 2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova (provisionalment del 10 al 14 de setembre)
 3. El dia 7 de setembre 2018 tindrà lloc el sorteig d’obtenció de plaça per fer el test de nivell. Es fa sorteig en el cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places
 4. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció
 5. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral
 6. Un cop fet el test, el 19 de setembre , es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell i si ha obtingut plaça i haureu d‘escollir horari (des de les 10.00 h del 17 de setembre fins a les 13.00 h del 19 de setembre) .

MATRÍCULA

La matrícula serà online. Estigueu atents als anuncis de l’aplicatiu de preinscripció i matrícula.

 • El resultat del test de nivell ( 15 de setembre : accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne )
 • El resultat del sorteig de places ( 19 de setembre : accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne )

La matrícula és online seguint l’ordre segons el núm. de sorteig realitzat. El període de matriculació per l’alumnat nou serà del 19 al 21 de setembre. La documentació per poder realitzar la matrícula és la següent:

 • DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia
 • Imprès de matrícula.
 • Resguard de preinscripció
 • Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa =>33% en vigència, original i fotocòpia (si escau)
 • Documentació acreditativa del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a 2n, 3r, 4t o 5è (si escau)

TAXES

Consulteu les taxes oficials, les quals surten a l’aplicatiu de matrícula. Cal fer el pagament de la taxa i el dels 30€, de manera separada.

C1

ACCÉS AL NIVELL C1 – CURS 2018-2019

Els alumnes que es vulguin matricular al nivell C1 s’hauran de preinscriure del 3 al 6 de setembre de 2018. Descarregueu aquest DOCUMENT per veure tota la informació, dates i procediment de matrícula.


Places Vacants: alemany i francès

Un cop acabat el procés de matriculació de candidats admesos o en llista d’espera, queden vacants en alguns dels cursos ordinaris.

Si vols estudiar alemany o francès, truca i informa't: 935542005.

Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

 • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
 • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
 • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Podeu trobar tota la informació necessària a la XTEC

Expedició de títols

Nivells bàsic i intermedi

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell bàsic.

L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi.

Procediment:

 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir d’octubre a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivells avançat i C1

 • L’alumnat oficial de 5è o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell avançat podran passar a recollir el certificat al novembre.
 • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent i el podrà passar a recollir al novembre.

Procediment:

Els Certificats dels nivells avançat i C1 els expedeix el Departament d’Ensenyament prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

Omplir la sol·licitud del títol corresponent presencialment a l’EOI i lliurar-la al centre.
> Els aprovats al mes de juny a partir del mes de novembre.
> Els aprovats al mes de febrer a partir del mes d’abril.
Abonament de les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola.
> Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
> O al portal de pagament de “La Caixa”
Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.
En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu electrònic als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)
Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes.

TIPUS DE TAXES (Certificats de nivell avançat i C1 – 2016/2017)

 • Ordinària: 74,95 €
 • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,47 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts

Beques

Podeu trobar tota la informació sobre beques, ajuts i subvencions aquí.

Important: els alumnes que vulguin beneficiar-se de beques hauran d’indicar-ho en el moment de matricular-se del curs regular al mes de setembre i presentar els impresos de sol·licitud de beca.

Instàncies i sol·licituds

Per sol·licitar tràmits administratius, adreçeu-vos al Departament d’Alumnat, en horari d’atenció al públic.

Ompliu les sol·licituds i lliureu-les a secretaria, tot aportant la documentació requerida per cada gestió.


Calendaris dels Tests de Nivell i Prova d'Ordre de C1