Horari d’atencióDEPARTAMENT D’ALUMNAT

Departament encarregat dels processos administratius de preinscripció, matrícula, certificats, títols, beques, etc.

Horari d'atenció al públic - Setembre a juny:

 • Tardes de dilluns a dijous de 17:30 a 19:30

Nota: durant el mes de juny de 2020 l’horari d’atenció és dilluns, dimecres i dijous de 10 a 14h i dimarts de 16 a 19h. Cal demanar cita prèvia a administracio@eoiguinardo.cat

Horari d'atenció al públic - Juliol

 • De dilluns a divendres de 10:30 a 12:30

Nota: durant el mes de juliol de 2020 cal demanar cita prèvia a administracio@eoiguinardo.cat

Adreça: Av. Mare de Déu de Montserrat, 78, edifici de la dreta, planta baixa.

Telèfon: 93 554 2005

Adreça electrònica: eoiguinardo@xtec.cat


Matrícula


Nous alumnes

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

Podeu consultar els diferents nivells oferts a les EOI aquí

NORMES I PROCEDIMENT ABREUJAT

 1. Hi ha una preinscripció obligatòria per a nous alumnes (el candidat o candidata es pot preinscriure d'A1 o d’un nivell superior).
 2. Per accedir a un curs superior a A1 cal:
  • preinscriure’s a test de nivell (el nombre de places per fer el test de nivell és limitat i s’hi accedeix per un sorteig previ).
  • o preinscriure’s a un nivell determinat perquè
   • es té un curs o certificat d’una EOI aprovat
   • es té una equivalència reconeguda a la taula que es publica abans de la matrícula. AQUÍ
 3. L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’adjudicació de places.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Taxes i Preus públics, consulteu aquí

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. És necessària per a totes les escoles i alumnes.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre (ordinadors a classe, projectors, pissarres, fotocòpies, etc.).

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció pot ser a:

 • A1 : Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell : Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • A2, B1, B2.1, B2.2 o C1 : NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula presencial ha de portar una fotocòpia del certificat.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica del 31 d'agost al 3 de setembre de 2020 (fins a les 14h). PREINSCRIPCIÓ AQUÍ
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia 3 de setembre de 2020 de 10:00 a 13:00h.

PROVES DE NIVELL

Taula d’exempcions i descripció de la prova de nivell del curs 20-21

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic
 2. El dia 4 de setembre 2020 tindrà lloc el sorteig d’obtenció de plaça per fer el test de nivell. Es fa sorteig en el cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places. Cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova (provisionalment del 7 al 10 de setembre)
 3. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció
 4. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral
 5. Un cop fet el test, el 14 de setembre , es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell i haureu d‘escollir horari (des de les 12.00 h del 14 de setembre fins a les 12.00 h del 16 de setembre) .

MATRÍCULA

Podreu comprovar el resultat del sorteig de places el dia 16 de setembre a les 20h accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne.

La matrícula és online seguint l’ordre segons el núm. de sorteig realitzat. El període de matriculació per l’alumnat nou serà del 16 al 18 de setembre fins a les 12.00 h del 16 de setembre.

Després de realitzar la matrícula online haureu d’enviar a administracio@eoiguinardo.cat la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Foocòpia del carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa =>33% en vigència (si s'escau)

Antics alumnes

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior (en aquest cas, el curs 2019-2020).

Per formalitzar la vostra matrícula com a antic alumne durant el mes de juliol (cliqueu per veure el calendari), entreu aquí.

(Un cop a dins, aneu a la pestanya “gestió” –> matrículació online)

TAXES

Consultar taxes oficials al web del Departament d’Ensenyament, aquí


Places Vacants: alemany i francès

Un cop acabat el procés de matriculació de candidats admesos o en llista d’espera, queden vacants en alguns dels cursos ordinaris.

Si vols estudiar alemany o francès, truca i informa't: 935542005.

Els alumnes que realitzin matrícula presencial en periode de vacants, hauran d’aportar:

 • DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia
 • Imprès de matrícula
 • Resguard de preinscripció
 • Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa =>33% en vigència, original i fotocòpia (si escau)
 • Documentació acreditativa del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a A2, B1, B2.1, B2.2 o C1

Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

 • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
 • Nivell intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
 • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Podeu trobar tota la informació necessària a la XTEC


Expedició de títols

NIVELLS BÀSIC I INTERMEDI B1

L’alumnat que hagi superat el nivell A2 obté el Certificat de nivell bàsic.

L’alumnat oficial de B1 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.

Procediment:

 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir d’octubre a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

NIVELLS INTERMEDI B2 I C1

 • L’alumnat oficial de B2 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B2 podran passar a recollir el certificat al novembre.
 • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent i el podrà passar a recollir al novembre.

Procediment:

Els Certificats dels nivells intermedi B2 i C1 els expedeix el Departament d’Ensenyament prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

 • Omplir la sol·licitud del títol corresponent presencialment a l’EOI i lliurar-la al centre.
  • Els aprovats al mes de juny a partir del mes de novembre.
  • Els aprovats al mes de febrer a partir del mes d’abril.
 • Abonament de les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola.
  • Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
  • O al portal de pagament de “La Caixa”
 • Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.

En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu electrònic als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)

Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes.

TIPUS DE TAXES

(Certificats de nivell intermedi i C1 – 2019/2020)

 • Ordinària: 74,95 €
 • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,47 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts

Beques

Podeu trobar tota la informació sobre beques, ajuts i subvencions aquí.

Important: els alumnes que vulguin beneficiar-se de beques hauran d’indicar-ho en el moment de matricular-se del curs regular al mes de setembre i presentar els impresos de sol·licitud de beca.


Instàncies i sol·licituds

Per sol·licitar tràmits administratius, adreçeu-vos al Departament d’Alumnat, en horari d’atenció al públic.

Ompliu les sol·licituds i lliureu-les a secretaria, tot aportant la documentació requerida per cada gestió.


Calendaris dels Tests de Nivell

Consulta sorteig TEST DE NIVELL: