Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes d’ alemany , anglès i francès .

Modalitat d’horari: curs extensiu

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

L’EOI Barcelona VI – Guinardó imparteix el curs oficial extensiu en horari altern , classes de dues hores i quart en dies alterns (dilluns + dimecres o dimarts + dijous).

  • GRUPS A: dilluns i dimecres
  • GRUPS B: dimarts i dijous

HORARI DE CLASSE

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre. La franja horària de classe és de 16.00 a 20.45 hores. Això vol dir que hi ha un torn de 16:00 a 18:15 i un altre de 18:30 a 20:45h. La tria de l’horari de classe es fa segons estableix el calendari del Departament d’Ensenyament. Aquest any és farà online els dies 19 al 21 de setembre, a l’aplicatiu de preinscripció.

PROGRAMA D’ESTUDIS

La LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 6 cursos:

  • Nivell Bàsic: de 2 cursos (1r i 2n nivell)
  • Nivell Intermedi B1: d’1 curs (3r nivell)
  • Nivell Intermedi B2: de 2 cursos (4t i 5è nivell)
  • Nivell C1: d’1 curs
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t NIVELL INTERMEDI B2
C1 C1 C1

Els nivells dels certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi B1 i del nivell intermedi B2 els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa – usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi B2 es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat intermedi B2 dins de la definició d’usuari independent.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Cursos i grups per idioma i nivell – curs 2018-2019

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI B1 NIVELL INTERMEDI B2 C1
CURSOS 1r 2n 3r 4t C1
Idioma Grups per nivells
Alemany 2 2 1 0 0
Anglès 1 2 3 3 2 1
Francès 1 2 1 1 1
 PIA  2  1  1

Els cursos ordinaris (de setembre a juny) que l’EOI Guinardó oferirà durant el curs 2018-2019 són:

Alemany

Primer:

AL1-DT16: Dimarts i dijous, de 16.00 a 18.15 hores.

AL1-DT19: Dimarts i dijous, de 18.30 a 20.45 hores.

Segon:

AL2-DL16: Dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.15 hores.

AL2-DT19: Dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.45 hores.

Tercer:

AL3-DL19: Dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.45 hores.

Francès

Primer:

FR1-DL16: Dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.15 hores.

Segon:

FR2-DL16: Dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.15 hores.

FR2-DT16: Dimarts i dijous, de 16.00 a 18.15 hores.

Tercer:

FR3-DL19: Dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.45 hores.

Quart:

FR4-DL19: Dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.45 hores.

Cinquè:

FR5-DT19: Dimarts i dijous, de 18.30 a 20.45 hores.

Anglès

CURSOS ORDINARIS:

Primer:

AN1-DL16: Dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.15 hores.

Segon:

AN2-DT16: Dimarts i dijous, de 16.00 a 18.15 hores.

AN2-DT19: Dimarts i dijous, de 18.30 a 20.45 hores.

Tercer:

AN3-DL16: Dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.15 hores.

AN3-DT16: Dimarts i dijous, de 16.00 a 18.15 hores.

AN3-DT19: Dimarts i dijous, de 18.30 a 20.45 hores.

Quart:

AN4-DL16: Dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.15 hores.

AN4-DL19: Dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.45 hores.

AN4-DT16: Dimarts i dijous, de 16.00 a 18.15 hores.

Cinquè:

AN5-DL16: Dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.15 hores.

AN5-DL19: Dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.45 hores.

C1:

ANC1-DT16: Dimarts i dijous, de 16.00 a 18.15 hores.

PLA D’IMPULS DE L’ANGLÈS (PIA):

Pla d’Impuls de l’Anglès (Professorat del Dep. Ensenyament). Curs 2018-2019.

Quart (PIA):

PIA4-DT16: Dimarts i dijous, de 17.00 a 19.00 hores.

PIA4-DT19: Dimarts i dijous, de 19.00 a 21.00 hores.

Cinquè (PIA):

PIA5-DL19: Dilluns i dimecres, de 19.00 a 21.00 hores.

C1 (PIA):

PIAC1-DT19: Dimarts i dijous, de 19.00 a 21.00.


Cursos especials

CURSOS D'ESTIU

Trobareu tota la informació necessària AQUÍ

CURSOS MONOGRÀFICS (sense oferta en l'actualitat)

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic…), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions….), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.

CURSOS DE LLENGUA INSTRUMENTAL (sense oferta en l'actualitat)

Els cursos d’actualització i perfeccionament de llengua instrumental estan adreçats a qualsevol persona, des de primer fins a cinquè curs d’escola oficial d’idiomes.

Són cursos intensius o bé extensius impartits al llarg de l’any o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 90 hores.

Cursos per al Professorat

Cursos extensius d'anglès per a professorat

Els cursos per al Professorat estan adreçats al personal del Departament d’Ensenyament. Adreceu-vos directament a aquest Departament per saber els criteris i dates d’admissió al programa.

En aquesta escola oferim els següents nivells d’anglès dins del programa de cursos per al professorat: 4t, 5è i C1.

CURSOS PER AL PROFESSORAT:

Cursos per al Professorat (Professorat del Dep. Ensenyament) a l’EOI Guinardó. Any 2018-2019

Quart:

PIA4-DT16: Dimarts i dijous, de 17.00 a 19.00.

PIA4-DT19: Dimarts i dijous, de 19.00 a 21.00

Cinquè:

PIA5-DL19: Dilluns i dimecres, de 19.00 a 21.00.

C1:

PIAC1-DT19: Dimarts i dijous, de 19.00 a 21.00.

PROVES D’ACCÉS:

La prova d’ordenació de C1 dels cursos per al professorat tindrà lloc al setembre, consulteu el web. Porteu el títol de B2 al·legat per fer la prova i el DNI.