Horari d’atenció


DEPARTAMENT D’ALUMNAT

Departament encarregat dels processos administratius de preinscripció, matrícula, certificats, títols, beques, etc.

Horari d'atenció al públic - Setembre a juny:

 • Tardes de dilluns a dijous de 17:30 a 19:30

Horari d'atenció al públic - Juliol 2021

 • De dilluns a divendres de 12:00 a 14:00

Adreça: Av. Mare de Déu de Montserrat, 78, edifici de la dreta, planta baixa.

Telèfon: 93 554 2005

Adreça electrònica: eoiguinardo@xtec.cat


Preinscripció i Matrícula


Nous alumnes

Podeu consultar els nostres horaris aquí

NORMES I PROCEDIMENT ABREUJAT

 1. Els nous alumnes han de fer una preinscripció online entre el 31 d'agost i el 3 de setembre de 2021 (fins a les 14h). Per accedir-hi, feu click aquí

 2. És molt important que llegiu detingudament tota la informació que trobareu a l'aplicatiu de preinscripció.

 3. Per accedir a un curs superior a A1, cal fer un test de nivell. El test de nivell d'anglès es farà online en el propi aplicatiu. Els tests de francès i alemany es faran presencialment a l'escola. Cal que consulteu el web per comprovar quin és el dia de la vostra convocatòria.

 4. Un alumne no necessita fer el test de nivell i es pot preinscriure directament a un nivell determinat si:
  • es preinscriu per al nivell A1
  • té un curs o certificat d'una EOI aprovat
  • té un certificat reconegut. Consulteu els certificats vàlids aquí

 5. L’obtenció de plaça ve determinat per un sorteig. Cal que estigueu atents al calendari per consultar si heu obtingut plaça.

Taxes i Preus públics, consulteu aquí

MATRÍCULA

Podreu comprovar el resultat del sorteig de places el dia 15 de setembre a les 20h accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne.

La matrícula és online seguint l’ordre segons el núm. de sorteig realitzat. El període de matriculació per l’alumnat nou serà del 15 al 17 de setembre fins a les 23.59h.

Després de realitzar la matrícula online haureu d’enviar a administracio@eoiguinardo.cat la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Fotocòpia de la documentació que us doni dret a la reducció o exempció de taxes

Antics alumnes

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior (en aquest cas, el curs 2019-2020).

Per formalitzar la vostra matrícula com a antic alumne durant el mes de juliol (cliqueu per veure el calendari), entreu aquí.

(Un cop a dins, aneu a la pestanya “gestió” –> matrículació online)

TAXES

Consultar taxes oficials al web del Departament d’Ensenyament, aquí


Places Vacants: alemany i francès

Un cop acabat el procés de matriculació de candidats admesos o en llista d’espera, queden vacants en alguns dels cursos ordinaris.

Si vols estudiar alemany o francès, truca i informa't: 935542005.

Els alumnes que realitzin matrícula presencial en periode de vacants, hauran d’aportar:

 • DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia
 • Imprès de matrícula
 • Resguard de preinscripció
 • Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa =>33% en vigència, original i fotocòpia (si escau)
 • Documentació acreditativa del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a A2, B1, B2.1, B2.2 o C1

Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

 • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
 • Nivell intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
 • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Podeu trobar tota la informació necessària a la XTEC


Expedició de títols

NIVELLS BÀSIC I INTERMEDI B1

L’alumnat que hagi superat el nivell A2 obté el Certificat de nivell bàsic.

L’alumnat oficial de B1 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.

Procediment:

 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir d’octubre a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

NIVELLS INTERMEDI B2 I C1

 • L’alumnat oficial de B2 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B2 podran passar a recollir el certificat al novembre.
 • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent i el podrà passar a recollir al novembre.

Procediment:

Els Certificats dels nivells intermedi B2 i C1 els expedeix el Departament d’Ensenyament prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

 • Omplir la sol·licitud del títol corresponent presencialment a l’EOI i lliurar-la al centre.
  • Els aprovats al mes de juny a partir del mes de novembre.
  • Els aprovats al mes de febrer a partir del mes d’abril.
 • Abonament de les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola.
  • Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
  • O al portal de pagament de “La Caixa”
 • Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.

En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu electrònic als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)

Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes.

TIPUS DE TAXES

(Certificats de nivell intermedi i C1 – 2019/2020)

 • Ordinària: 74,95 €
 • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,47 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts

Beques

Podeu trobar tota la informació sobre beques, ajuts i subvencions aquí.

Important: els alumnes que vulguin beneficiar-se de beques hauran d’indicar-ho en el moment de matricular-se del curs regular al mes de setembre i presentar els impresos de sol·licitud de beca.


Instàncies i sol·licituds

Per sol·licitar tràmits administratius, adreçeu-vos al Departament d’Alumnat, en horari d’atenció al públic.

Ompliu les sol·licituds i lliureu-les a secretaria, tot aportant la documentació requerida per cada gestió.


Calendaris dels Tests de Nivell

Consulta sorteig TEST DE NIVELL: