Presentació

L’EOI Guinardó es va inaugurar el setembre de 2011 per iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d’educació (LOE).

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques certificacions oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Marc legal

Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s’inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 106, de 04/05/2006)
 • Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.
 • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial per a l’àmbit de Catalunya cliqueu aquí per veure

Marc europeu comú

El pla d’estudis a les EOI s’estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d’idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d’Europa.On som

EOI Guinardó

Av. Mare de Déu de Montserrat, 78 (edifici de la dreta, planta baixa)
08024 Barcelona
tel. 93 554 2005
eoiguinardo@xtec.cat (Avís: degut a limitacions de personal, es prioritzarà l’atenció presencial per sobre de la telefònica o de correu electrònic en períodes d’alta activitat academico-administrativa, com per exemple en èpoques de preinscripció, matrícula, exàmens i certificacions (especialment en setembre, juny i juliol).

Cliqueu a sobre del link blau “View lager map” que hi ha en el requadre a sota d’aquesta informació i escrigueu “EOI Guinardó” per cercar la localització de la nostra escola.

Com arribar a l’EOI Guinardó:

 • Busos: Parada bus plaça Font Castellana: D40, 39
 • Metro: línia L4, estació Alfons X

Horari i calendari

Horari d'atenció al públic - Setembre a juny:

 • Tardes de dilluns a dijous de 17:30 a 19:30

Horari d'atenció al públic - Juliol

 • De dilluns a divendres de 10:30 a 12:30

Calendari 2021-2022

Podeu consultar el calendari 2021-2022 AQUÍ.Qui som


Pla d’estudis

L’escola segueix el currículum oficial de totes les Escoles Oficials d’Idiomes.

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Currículum

L’escola segueix el currículum oficial de totes les Escoles Oficials d’Idiomes.

Certificats i proves

Certificat de nivell intermedi B1

Certificat de nivell intermedi B2

Certificat de nivell avançat C1

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ


Informació del Departament d’Alumnat

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA D’ALUMNES NOUS

En sol·licitar i formalitzar la matrícula a un curs, l’alumne accepta que ha de matricular-se necessàriament al nivell indicat pel test de nivell, quan aquest s’ha de fer.

La formalització (inscripció i pagament fet) d’una matrícula (per via presencial o telemàtica) implica l’acceptació de cursar els estudis del nivell pel qual es fa la matrícula.

La no presència en el moment assignat per fer la matrícula implica la pèrdua de l’opció a matricular-se.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA D’ANTICS ALUMNES

Es considera ‘antic alumne’ a un alumne que ja està cursant o ha cursat un nivell a la mateixa escola durant el curs immediatament anterior.

La no inscripció i formalització (pagament) de la matrícula en el torn que tingui assignat un alumne resultarà en la pèrdua de la plaça, que serà assignada a antics alumnes d’un altre torn posterior o a alumnes nous.

No s’acceptaran títols externs per sol·licitar un canvi de nivell d’un alumne que estigui matriculat en un curs de l’EOI i ja estigui fent la seva formació. L’alumne que accepti, amb la sol·licitud i formalització d’una matrícula, fer un nivell determinat, haurà de romandre en aquest nivell.

CANVIS DE GRUP

Sol·licitud de canvi d’horari o grup

Només en casos excepcionals, es podran fer canvis d’horari un cop acabat el termini de matrícula, sempre i quan hi hagi vacants. La necessitat de canvi d’horari s’haurà de justificar. S’atendran les sol·licituds de canvi per ordre d’arribada i tenint en compte el seu grau de necessitat o gravetat. Es donarà prioritat als següents casos:

 • Problemes greus de salut
 • Incompatibilitat sobrevinguda de l’horari assignat amb l’activitat laboral
 • Incompatibilitat sobrevinguda amb altres estudis oficials prioritaris
 • Canvis importants en les circumstàncies personals i altres causes justificades

L’imprès de sol·licitud es troba al Departament d’Alumnat. L'alumne/a ha de lliurar la sol·licitud al Departament d’Alumnat del centre, acompanyada de la documentació justificativa pertinent (per exemple: certificat d’empresa, certificat mèdic, etc.). El termini per efectuar els canvis d’horari comença el primer dia de classe i finalitza l’últim dia lectiu de febrer.

Concessió del canvi d’horari o grup

Només es podran concedir canvis per cobrir places en aquells horaris que tinguin vacants.

L’alumnat que obtingui el canvi sol·licitat serà avisat telefònicament, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà adient. Les sol·licituds de canvi d'horari tindran una validesa d’un mes. Un cop passat el mes, seran anul·lades tret que l'alumne/a comuniqui directament a la secretaria del centre la seva voluntat de continuar en la llista d'espera.

Un cop adjudicat el canvi d'horari, l'alumne/a l'haurà d'acceptar i venir a formalitzar-lo al Departament d’Alumnat.

En cap cas podrà l'alumne/a assistir a classe amb el grup nou abans que se li hagi atorgat el canvi oficialment. No seran vàlids els canvis de grup no efectuats pel Departament d’Alumnat.

RENÚNCIES

Renúncia a la matrícula

L’alumne/a oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matrícula en un idioma. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa.

La renúncia a la matrícula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final del curs en què es realitza, i també impedeix presentar-se als exàmens finals d’aquell any. El curs al qual s’hagi renunciat no compta a efectes acadèmics. La resolució de la sol·licitud es notificarà per escrit a l’interessat. La renúncia acceptada no és reversible. L’alumne/a només podrà fer una renúncia per curs.

La sol·licitud de renúncia es tramitarà al Departament d’Alumnat, mitjançant l’imprès adient. El termini acabarà el (a confirmar)

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne/a oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne/a tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

Renúncia a cursos aprovats

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola té la potestat de concedir-la un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

Les renúncies es faran constar en l’expedient acadèmic de l’alumne/a.

TRASLLAT DE MATRÍCULA VIVA

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre per raons de canvi de lloc de residència, feina o estudis, el trasllat s’anomena “trasllat de matrícula viva”.

El termini per efectuar el trasllat de matrícula viva finalitzarà (a confirmar)

La sol·licitud de trasllat de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model d’imprès “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquell centre.

La documentació que caldrà aportar en el moment de fer la sol·licitud serà el resguard de matrícula i els resguards del pagament (originals i fotocòpia) de la matrícula efectuada en el centre d’origen, conjuntament amb la documentació sol·licitada a un nou alumne (original i fotocòpia del DNI i una fotografia).

En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

En cas de trasllat de matrícula, l’alumne no es pot matricular d’un curs que ja té aprovat en una altra EOI o per al qual ja ha exhaurit totes les convocatòries per passar de curs. Si es comprovessin aquestes circumstàncies, l’alumne quedaria sotmès a les mateixes sancions esmentades a l’apartat següent, “Incompatibilitats de matrícula”.

INCOMPATIBILITATS DE MATRÍCULA

Un alumne matriculat de manera oficial a una EOI no es pot matricular com a alumne lliure del mateix idioma a les convocatòries de Nivell Intermedi B1 o de Nivell Intermedi B2 (convocatòries febrer i juny). L’alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures causarà automàticament baixa d’ofici a la modalitat oficial.

No és permès matricular-se del mateix idioma, durant el mateix curs acadèmic, a dues Escoles Oficials d’Idiomes diferents. Si es produís aquest cas, en el mateix moment de ser descoberta la irregularitat, s’anul·larien les dues matrícules i, en conseqüència, l’alumne/a en qüestió quedaria sotmès a les sancions següents:

 • Perdria el dret a la devolució dels imports d’ambdues matrícules.
 • No tindria dret a presentar-se a cap examen, ni parcial ni final, ni a obtenir cap qualificació.
 • Si es descobreix el cas un cop lliurades les notes finals, totes les qualificacions obtingudes serien anul·lades immediatament.

Projecte educatiu de centre (PEC)

El PEC (Projecte Educatiu de Centre) de cada escola és singular i particular de cada centre. (En procés).