Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes d’ alemany , anglès i francès .

Modalitat d’horari: curs extensiu

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

HORARI DE CLASSE

L'EOI Guinardó imparteix el curs oficial extensiu en horari altern. Hi ha dues possibilitats:

 • Dilluns i dimecres
 • Dimarts i dijous

Les classes tenen una durada de dues hores i quart i s'ofereixen dues franges horàries

 • 16:00-18:15
 • 18:30-20:45

Cada professor/a estableix la conveniència i durada d'una pausa a mitja classe.

PROGRAMA D’ESTUDIS

La LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 6 cursos:

 • Nivell Bàsic: de 2 cursos (1r i 2n nivell)
 • Nivell Intermedi B1: d’1 curs (3r nivell)
 • Nivell Intermedi B2: de 2 cursos (4t i 5è nivell)
 • Nivell Avançat C1: d’1 curs
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t NIVELL INTERMEDI B2
C1 C1 C1

Els nivells dels certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi B1 i del nivell intermedi B2 els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa – usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi B2 es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat intermedi B2 dins de la definició d’usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell avançat C1 es poden situar dins la part alta de la franja C1 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat C1 dins de la definició d’usuari experimentat.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Els grups i horaris de classes d'alemany, anglès i francès pel curs 2021-2022 són aquests:

GRUPS I HORARIS CURS 2021-2022


Cursos especials

CURSOS D'ESTIU 2021

Consulteu tota la informació relativa als cursos d'estiu del juliol 2021 AQUÍ


CURSOS MONOGRÀFICS (en revisió)

Els cursos monogràfics són cursos d'especialització que poden tractar els aspectes següents: Llenguatge d'especialitat, entès com el llenguatge que utilitzen els especialistes d'un àmbit concret (llenguatge mèdic, jurídic, administratiu, etc.). Aspectes socioculturals relacionats amb la llengua d'estudi (cinema, literatura, història, civilització, etc.).


CURSOS DE LLENGUA INSTRUMENTAL

Els cursos de llengua instrumental tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic per destreses, l'actualització lingüística o el perfeccionament de l'idioma.

En l'actualitat, la nostra escola obre la matrícula del curs BEYOND B2 (feu click AQUÍ) i més endavant esperem ampliar l'oferta de cursos especials.